หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ นักศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์
การศึกษาแนวทางบูรณาการหลักธรรมที่ปรากฏในประเพณี บุญบั้งไฟกับหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระวรศานต์ วรธมฺโม (วัฒนวงศ์)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักศีล ๕ ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาอนุพันธ์ อานนฺทเมธี/พรมชาลี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระครูสังฆรักษ์สิรภพ ฐิตสีโล/จาริอุต
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้แผนผังโครงสร้าง ความรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา GE ๑๐๐๑ การต่อต้านการทุจริตของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้นำเด็ก และเยาวชน : กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...สุหัชชา พิมพ์เนาว์
การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้ พุทธวิธีการสอน เรื่องเบญจศีลเบญจธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จังหวัดนครพนม (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระอธิการมาวิน จนฺทธมฺโม (อ้วนจี)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านพลเมืองที่ดี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...ปรีดา พลวงษาธนกุล
การจัดการเรียนรู้ วิชา พระพุทธศาสนา ด้วยหลักอิทธิบาท ๔ มุ่งสู่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาวรพัฒน์ กิตฺติวโร (สุโข)
พุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระดิฐวัฒน์ อภิวฑฺฒนธมฺโม (ทิพคุณ)
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมี ส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระครูปลัดธรรมสรณ์ โสภาบุตร
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน ความรับผิดชอบ ในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ (โคตรสุนทร)
การศึกษาวิเคราะห์การอวดอุตตริมนุสสธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา) ...มานพ บุญชื่น
การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอิทธิบาท ๔ เพื่อความสำเร็จ (สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา) ...พระชวัลวิทย์ อคฺคธมฺโม (เจนดลวาการ)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘     ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗    ๒๓๘    ๒๓๙    ๒๔๐    ๒๔๑    ๒๔๒    ๒๔๓    ๒๔๔    ๒๔๕    ๒๔๖    ๒๔๗    ๒๔๘    ๒๔๙    ๒๕๐    ๒๕๑    ๒๕๒    ๒๕๓    ๒๕๔    ๒๕๕    ๒๕๖    ๒๕๗    ๒๕๘    ๒๕๙    ๒๖๐    ๒๖๑    ๒๖๒    ๒๖๓    ๒๖๔    ๒๖๕    ๒๖๖    ๒๖๗    ๒๖๘    ๒๖๙    ๒๗๐    ๒๗๑    ๒๗๒    ๒๗๓    ๒๗๔    ๒๗๕    ๒๗๖    ๒๗๗    ๒๗๘    ๒๗๙    ๒๘๐    ๒๘๑    ๒๘๒    ๒๘๓    ๒๘๔    ๒๘๕    ๒๘๖    ๒๘๗    ๒๘๘    ๒๘๙    ๒๙๐    ๒๙๑    ๒๙๒    ๒๙๓    ๒๙๔    ๒๙๕    ๒๙๖    ๒๙๗    ๒๙๘    ๒๙๙    ๓๐๐    ๓๐๑    ๓๐๒    ๓๐๓    ๓๐๔    ๓๐๕    ๓๐๖    ๓๐๗    ๓๐๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕