หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
รูปแบบการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...ณัฐญา พลเสน
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตามหลักพุทธธรรม (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...สัญญา พงษ์ศรีดา
รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ สุริยวํโส)
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระสุวรรณ ธมฺมาวุโธ (เลิศสมาจาร)
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระปลัดสนธิชัย ปสนฺนจิตโต (มาตรไพจิตร์)
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ (ชาญชาติ)
กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหารการศึกษา สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระวัชระ สํวโร (กสิวัฒน์)
รูปแบบการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูสังฆรักษ์สุพจน์ พฺรหฺมญาโณ (เสี่ยนดอน)
กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักปฏิสัมภิทา ๔ สำหรับพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาบุญทิน ปุญฺญธโช (เทาศิริ)
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต (สุนทรสุข)
การจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมพหุวัฒนธรรม ของคณะสงฆ์ภาค ๑๗ (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูสถิตนราธิการ (วิชาญ นราธิโป)
รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของพระสอนศีลธรรม ตามหลักพุทธวิธีการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ (ชนะพจน์)
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเผยแผ่สำหรับพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ฝั่งอันดามัน (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ (รัตนบุรี)
รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูสุตรัตโนภาส (ชูศักดิ์ จนฺทธมฺโม)
รูปแบบการพัฒนาทักษะของครูในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ของวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔     ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗    ๒๓๘    ๒๓๙    ๒๔๐    ๒๔๑    ๒๔๒    ๒๔๓    ๒๔๔    ๒๔๕    ๒๔๖    ๒๔๗    ๒๔๘    ๒๔๙    ๒๕๐    ๒๕๑    ๒๕๒    ๒๕๓    ๒๕๔    ๒๕๕    ๒๕๖    ๒๕๗    ๒๕๘    ๒๕๙    ๒๖๐    ๒๖๑    ๒๖๒    ๒๖๓    ๒๖๔    ๒๖๕    ๒๖๖    ๒๖๗    ๒๖๘    ๒๖๙    ๒๗๐    ๒๗๑    ๒๗๒    ๒๗๓    ๒๗๔    ๒๗๕    ๒๗๖    ๒๗๗    ๒๗๘    ๒๗๙    ๒๘๐    ๒๘๑    ๒๘๒    ๒๘๓    ๒๘๔    ๒๘๕    ๒๘๖    ๒๘๗    ๒๘๘    ๒๘๙    ๒๙๐    ๒๙๑    ๒๙๒    ๒๙๓    ๒๙๔    ๒๙๕    ๒๙๖    ๒๙๗    ๒๙๘    ๒๙๙    ๓๐๐    ๓๐๑    ๓๐๒    ๓๐๓    ๓๐๔    ๓๐๕    ๓๐๖    ๓๐๗    ๓๐๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕