หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักไตรสิกขา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระมหาหัสดี ปญฺญาวชิโร (พรมนอก)
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...พระราชวุธ ปญฺญาวชิโร (เพชรไพร)
แนวทางการสร้างความภักดีต่อองค์กรตามหลักพุทธธรรมสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) ...อภัสสรา สีทับไทย
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ตามหลักขันติและโสรัจจะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุคันธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ...พิมพรไพ ไกรสะอาด
การพัฒนานิสัยรักการอ่านตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยใช้กิจกรรมแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ...ณัฐพร พึ่งธรรม
การพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตร โดยกระบวนการฝึกทักษะทางสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ศูนย์ประเทศไทย (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ...อุไรวรรณ โคตะระ
ศึกษาวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ) ...พระมหากิตติ กนฺตสีโล (ญาณปุญวงศ์)
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพุทธศาสนา เถรวาทกับศาสนาอิสลาม: กรณีศึกษาเขตตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ) ...พระครูปลัดภาณุวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม (พลอยทรัพย์)
การศึกษาเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาท กับศาสนาเชน (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ) ...พระวัลลภ วชิรวํโส (เดชผิว)
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธ กับชาวมุสลิมในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ) ...พระใบฎีกากฤษฎา กตปุญฺโญ (แสงจันทร์)
การศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมของนักปกครองในจักกวัตติสูตร ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับคัมภีร์หลุนอวี่ในศาสนาขงจื๊อ (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ) ...พระเนติธร มหาปุญฺโญ (โสพิมพา)
ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับพระพุทธศาสนาเถรวาท (สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ) ...ไวภพ กฤษณสุวรรณ
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการละตัณหาในพระไตรปิฎก (สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา) ...พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม (กุนากุล)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก (สีลาทอง)
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านจริยธรรม ในการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาอำพล ธนปญฺโญ (ชัยสารี)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗     ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗    ๒๓๘    ๒๓๙    ๒๔๐    ๒๔๑    ๒๔๒    ๒๔๓    ๒๔๔    ๒๔๕    ๒๔๖    ๒๔๗    ๒๔๘    ๒๔๙    ๒๕๐    ๒๕๑    ๒๕๒    ๒๕๓    ๒๕๔    ๒๕๕    ๒๕๖    ๒๕๗    ๒๕๘    ๒๕๙    ๒๖๐    ๒๖๑    ๒๖๒    ๒๖๓    ๒๖๔    ๒๖๕    ๒๖๖    ๒๖๗    ๒๖๘    ๒๖๙    ๒๗๐    ๒๗๑    ๒๗๒    ๒๗๓    ๒๗๔    ๒๗๕    ๒๗๖    ๒๗๗    ๒๗๘    ๒๗๙    ๒๘๐    ๒๘๑    ๒๘๒    ๒๘๓    ๒๘๔    ๒๘๕    ๒๘๖    ๒๘๗    ๒๘๘    ๒๘๙    ๒๙๐    ๒๙๑    ๒๙๒    ๒๙๓    ๒๙๔    ๒๙๕    ๒๙๖    ๒๙๗    ๒๙๘    ๒๙๙    ๓๐๐    ๓๐๑    ๓๐๒    ๓๐๓    ๓๐๔    ๓๐๕    ๓๐๖    ๓๐๗    ๓๐๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕