หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา ของนักศึกษา สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...กิตติยานนท์ วรรณวงศ์
การศึกษาผลการสอนโดยใช้วิธีสอนสร้างสถานการณ์จำลอง วิชาเศรษฐศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...สมชาย ดัดประดิษฐ์
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระสุเมธี สิริปญฺโญ (โสจันทร์)
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยาตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระยูง ชยานนฺโท (ชวน)
กระบวนการสอนแบบเผชิญสถานการณ์วิชาธรรม หลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาสมเดช สุมโน (พรหม)
การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง สามเณรสังกิจจะ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาสมควร สุวณฺโณ (คุ้มสุวรรณ)
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักธรรมนำชาวพุทธ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมงคล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาวรเมธ ฐานวฑฺฒโก (นวลรักษา)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) ...พระมหาวัฒนา โชติญฺโญ (รัตนนท์)
สันติวัฒนธรรมเชิงพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (รัฐฉาน) ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...บารมี หงส์วณิชย์กุล
วิกฤตสื่อในสังคมไทย: ศึกษาและพัฒนารูปแบบการรายงานข่าวสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...ศรีลัดดา อุทยารัตน์
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักพุทธสันติวิธีของผู้พิพากษาสมทบ: กรณีศึกษา ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...มากูล คชชา
พุทธสันติวิธีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...อภิชาติ กุลพงษ์วาณิชย์
รูปแบบการเสริมสร้างความตระหนักรู้คุณค่าในตนเองเพื่อป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของเยาวชนโดยพุทธสันติวิธี (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...สุวรรณี ฮ้อแสงชัย
กระบวนการสร้างนิติกรชุมชนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างตำบลสันติสุข : ศึกษากรณีตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...สมบัติ วงศ์กำแหง
การพัฒนาหลักสัปปายะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (สาขาวิชาสันติศึกษา) ...ผุสดี รุ่งเรืองผดุง
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓     ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗    ๒๓๘    ๒๓๙    ๒๔๐    ๒๔๑    ๒๔๒    ๒๔๓    ๒๔๔    ๒๔๕    ๒๔๖    ๒๔๗    ๒๔๘    ๒๔๙    ๒๕๐    ๒๕๑    ๒๕๒    ๒๕๓    ๒๕๔    ๒๕๕    ๒๕๖    ๒๕๗    ๒๕๘    ๒๕๙    ๒๖๐    ๒๖๑    ๒๖๒    ๒๖๓    ๒๖๔    ๒๖๕    ๒๖๖    ๒๖๗    ๒๖๘    ๒๖๙    ๒๗๐    ๒๗๑    ๒๗๒    ๒๗๓    ๒๗๔    ๒๗๕    ๒๗๖    ๒๗๗    ๒๗๘    ๒๗๙    ๒๘๐    ๒๘๑    ๒๘๒    ๒๘๓    ๒๘๔    ๒๘๕    ๒๘๖    ๒๘๗    ๒๘๘    ๒๘๙    ๒๙๐    ๒๙๑    ๒๙๒    ๒๙๓    ๒๙๔    ๒๙๕    ๒๙๖    ๒๙๗    ๒๙๘    ๒๙๙    ๓๐๐    ๓๐๑    ๓๐๒    ๓๐๓    ๓๐๔    ๓๐๕    ๓๐๖    ๓๐๗    ๓๐๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕